Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

4558 6920 350
Reposted fromprolove prolove viaIamthedramaqueen Iamthedramaqueen

October 18 2016

2894 9dcb 350
Reposted fromMatalisman Matalisman viazEveR zEveR
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego...
— Jeremi do Agnieszki "listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromsercowisko sercowisko viainyou inyou
0525 382a 350
jestem Chandlerem

October 16 2016

Reposted fromFlau Flau

October 11 2016

  
6496 a4bb 350

October 09 2016

Elie Saab | Spring/Summer 2014

October 05 2016

9581 fe1d 350
Reposted fromYuei Yuei viaIamthedramaqueen Iamthedramaqueen

October 03 2016

imageimage
Reposted fromfriends friends viaatranta atranta

12MB OF RAM. OH MY GOD. THE 90S
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasoadysta soadysta

September 28 2016

5214 44fe 350
Reposted fromvs vs viainzynier inzynier

September 26 2016

8163 1806 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
9581 fe1d 350
Reposted fromYuei Yuei viaIamthedramaqueen Iamthedramaqueen

September 24 2016

Jeżeli ktoś jest dla ciebie niemiły, ty bądź miła i uśmiechnij się do niego. Zobaczysz nie będzie wiedział, jak się ma zachować.
— Anna Ficner-Ogonowska – Alibi na szczęście
Reposted byelentarie elentarie

September 21 2016

4517 301f 350
Reposted frompeper peper viafriends friends
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier

September 18 2016

8420 c0fa 350
Reposted fromMiguela Miguela vianebthat nebthat
0831 4546 350
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl